Благодарим на всички, които се отзоваха на поканата да участват в нашия конкурс за стихотворение и кратък разказ! Авторитетно жури ще прочете и оцени изпратените стихове и разкази. След като то номинира печелившите, те ще бъдат дадени на техническия секретар, който да разскрие авторите стоящи зад условните номера на тези творби. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на тържествена сбирка в навечерието на Рождество Христово, за която ще ви информираме и на нашия сайт.

0
0
0
s2smodern
Асоциация за насърчаване на християнското художествено слово “Емпирей” обявява литературен конкурс за стихотворение и кратък разказ на тема: “Де е Витлеем?”, по заглавие на едноименно стихотворение от архим. Серафим Алексиев. Конкурсът е анонимен и без възрастови ограничения. Всеки участник може да изпрати до три стихотворения (не поеми!) и/или една прозаична творба с максимален обем 6 стандартни страници, т.е. 10 800 знака (with spaces, Times New Roman, 12 пункта ) на следните адреси: 

1 / По електронна поща :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

2/ За тези, които прeдпочитат традиционна та поща: гр .София 1336, пощенски клон № 36, пощенска кутия № 25 .


Изискване за изпращане на творбите по електронна поща:
·         да ползват непрозрачен имейл адрес по отношение самоличността на участника.
Изисквания за изпращане на творбите по традиционна поща:
·         писмата да са анонимни. На мястото на изпращач да пише “За конкурса”;
·         освен творческите материали, в плика да бъде поставен друг малък непрозрачен плик, който да е ненадписан от лицевата му страна, а в него да се сложи лист с адреса и телефонен номер на участника.


След получаване на писмата, организаторите на конкурса ще изпратят уведомително писмо до участниците с условния номер, под който ще бъдат разглеждани творбите им. На тези, които са предпочели втория вариант за изпращане, няма да може да се изпрати такова уведомление, освен ако не са изписали на лицевата част на малкия плик непрозрачен имейл адрес. 


Краен срок за получаване на творбите: 20.10.2017 г. (за пратените по пощата ще важи датата на пощенското клеймо). Журито ще обяви резултатите от конкурса в навечерието на Рождество Христово 2017 г.

Награди: първа – 1000 лв. и плакет; втора: 500 лв. и грамота; трета – 300 лв. и грамота.   


Наградените ще се ползват с привилегията да участват в международен конкурс, като асоциация “Емпирей” ще поеме разходите по участието им.  

 Забележка: анонимното изпращанe на творби чрез традиционната поща е възможно само чрез препоръчано писмо, при което служителките в пощенските клонове имат компютърен начин да отбележат в пощенската система адреса на изпращача, без да се изписва той върху плика и така писмото ще бъде анонимно за получателя. 

0
0
0
s2smodern

  На 12 11 2016 година се проведе учредително събрание, на което се дариха средства и се учреди Фондация с наименование Асоциация Емпирей, като българско юридическо лице съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел и се учредява в общественополезна полза в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 Фондацията ще извършва дейност в общественополезна полза. Тя е независима,самоуправляваща се организация и се учредява за неопределен срок и може да открива клонове с нарочно решение на управителния съвет

Наименованието на Фондацията е Асоциация за насърчаване на християнската художествена словесност Емпирей

Седалището на Фондацията е гр София бул. ,,Царица Йоана“ N 168

        Целите на Фондацията са : насърчаване на християнското художествено слово и главна приоритетна задача да подпомага млади български автори работещи в тази насока. Заедно с това Фондацията ще работи за създаване на животворна среда за подкрепа на християнските мотиви и свидетелства в българската литература, което да спомогне за формиране на християнската ценностна система в общественото съзнание

Средствата за постигане на целите съгласно учредителния акт са следните:

 

1 Организиране и провеждане на ежегоден литературен конкурс за литературни творби с християнски мотиви

2 Създаване на собствено издателство,което да публикува книги,художествено пресъздаващи християнските нравствени ценности и организиране на тяхното разпространение.

3 Поддържане на непресъхващ литературен и организационен живот като периодично се представят християнски художествени творби

4 Изработка и поддържане на представителен сайт,блог или електронен вестник

5 Създаване на писателско сдружение,споделящи общата цел на фондацията

6 Осъществява експертна и консултантска дейност

7.Фондацията може да извършва и всяка друга дейност ,разрешена от закона,кокто и да участва в други организации и дружества с цел постигане на целите на Фондацията.

8.За постигане на своите цели Фондацията може да извърпва и допълнителна дейност,като всички приходи от тази дейност се използват само за постигане на целите на Фондацията

9 Разработва проекти и изпълнява същите ,свързани с целите на Фондацията

 На учредителното събрание се взе решение за учредяване на следните органи:

1 Управителен съвет

2 Надзорен съвет

3 Финансов орган, книгоиздаване и книгоразпространение.

4 Счетоводство

5 Връзки с обществеността

6 Общо събрание

7 Съвет на учредителите

 Уредителите взеха решение върховен орган на фондацията да е Управителният съвет, който да бъде с мандат от 5 години, след което се уточниха и гласуваха какви да бъдат функциите му.

    След като по аналогичен начин бе гласувано какви да бъдат задълженията и правомощията на останалите органи, бяха избрани и съответните длъжностни лица. За председател на Управителния съвет бе избран доцент Калин Михайлов, а за изпълнителен директор - Васил Лазаров 

    Учредителите решиха Асоциацията да се представлява пред държавните органи, банки и институции от Изпълнителния директор на фондацията или от нотариално упълномощен негов заместник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на българското законодателство

 

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern
Page 4 of 4