На 12 11 2016 година се проведе учредително събрание, на което се дариха средства и се учреди Фондация с наименование Асоциация Емпирей, като българско юридическо лице съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел и се учредява в общественополезна полза в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 Фондацията ще извършва дейност в общественополезна полза. Тя е независима,самоуправляваща се организация и се учредява за неопределен срок и може да открива клонове с нарочно решение на управителния съвет

Наименованието на Фондацията е Асоциация за насърчаване на християнската художествена словесност Емпирей

Седалището на Фондацията е гр София бул. ,,Царица Йоана“ N 168

        Целите на Фондацията са : насърчаване на християнското художествено слово и главна приоритетна задача да подпомага млади български автори работещи в тази насока. Заедно с това Фондацията ще работи за създаване на животворна среда за подкрепа на християнските мотиви и свидетелства в българската литература, което да спомогне за формиране на християнската ценностна система в общественото съзнание

Средствата за постигане на целите съгласно учредителния акт са следните:

 

1 Организиране и провеждане на ежегоден литературен конкурс за литературни творби с християнски мотиви

2 Създаване на собствено издателство,което да публикува книги,художествено пресъздаващи християнските нравствени ценности и организиране на тяхното разпространение.

3 Поддържане на непресъхващ литературен и организационен живот като периодично се представят християнски художествени творби

4 Изработка и поддържане на представителен сайт,блог или електронен вестник

5 Създаване на писателско сдружение,споделящи общата цел на фондацията

6 Осъществява експертна и консултантска дейност

7.Фондацията може да извършва и всяка друга дейност ,разрешена от закона,кокто и да участва в други организации и дружества с цел постигане на целите на Фондацията.

8.За постигане на своите цели Фондацията може да извърпва и допълнителна дейност,като всички приходи от тази дейност се използват само за постигане на целите на Фондацията

9 Разработва проекти и изпълнява същите ,свързани с целите на Фондацията

 На учредителното събрание се взе решение за учредяване на следните органи:

1 Управителен съвет

2 Надзорен съвет

3 Финансов орган, книгоиздаване и книгоразпространение.

4 Счетоводство

5 Връзки с обществеността

6 Общо събрание

7 Съвет на учредителите

 Уредителите взеха решение върховен орган на фондацията да е Управителният съвет, който да бъде с мандат от 5 години, след което се уточниха и гласуваха какви да бъдат функциите му.

    След като по аналогичен начин бе гласувано какви да бъдат задълженията и правомощията на останалите органи, бяха избрани и съответните длъжностни лица. За председател на Управителния съвет бе избран доцент Калин Михайлов, а за изпълнителен директор - Васил Лазаров 

    Учредителите решиха Асоциацията да се представлява пред държавните органи, банки и институции от Изпълнителния директор на фондацията или от нотариално упълномощен негов заместник.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на българското законодателство

 

 

 

 

 


0
0
0
s2smodern